Komunikat dotyczący ochrony danych osobowych – sklep internetowy bialmed24.pl

 

Bialmed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 46/48/35 (02-546), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025915, NIP 8490000039, REGON 790003564 („Administrator”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Administrator informuje, że:

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (I) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (II) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (III) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub (IV) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (V) na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:

1.1. klientem sklepu internetowego bialmed24.pl (dalej: „Sklep”), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

1.2. subskrybentem newslettera, którego wysyłkę organizuje Administrator (dalej: „Newsletter”), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z subskrypcją i wysyłką Newslettera;

1.3. interesantem biura obsługi klienta (dalej: „Obsługa Klienta”), przetwarzamy Państwa dane w celach kontaktowania się z Państwem w sprawach, z którymi zwrócili się Państwo do Obsługi Klienta, w tym w szczególności związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu lub w celach podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

2. podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO;

3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:

3.1. klientem Sklepu – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres posiadania przez Państwa konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli dokonuje Pani/Pan transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przechowywane przez okres 3 lat od dnia transakcji;

3.2. subskrybentem Newslettera – dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera – do czasu cofnięcia Państwa zgody na jego subskrypcję;

3.3. interesantem Obsługi Klienta – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów korespondencji z Państwem za pośrednictwem Obsługi Klienta.

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

4. przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

5. przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);

8. podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich regulaminach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności;

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego zgodnie z Polityką Prywatności; nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Państwa. Wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane;

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora są następujące: rodo@bialmed24.pl.