§ 7. Reklamacja Towaru

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towarnie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 14 dni od dnia wydania rzeczy Klientowi; ograniczenie to nie dotyczy przypadku, gdy Klientem jest Konsument; wówczas zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

12. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

15. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a) przesłane na adres:

Sklep Internetowy bialmed24.pl

Bialmed Sp. z o.o.

ul. płk. Leona Silickiego 1, Jagodne

12-200 Pisz

lub

b) przesłane na adres e-mail: reklamacje@bialmed24.pl

16. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Towaru powinna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta. Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

17. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

18. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w § 11 pkt a niniejszego regulaminu.

19. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 11 pkt d niniejszego Regulaminu.

20. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient może skorzystać m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

REKLAMACJA

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od złożenia reklamacji Towaru.

Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy, Klient może złożyć reklamację w innej formie przesyłając ją na adres Sprzedawcy:

Sklep Internetowy bialmed24.pl, ul. płk Leona Silickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz

na adres e-mail: reklamacje@bialmed24.pl

Klient zostanie poinformowany SMS-em lub mailowo lub pisemnie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

Formularz reklamacji do pobrania